Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből kapja meg friss információinkat Intézményünk életéről!

BelépésÓvoda

alapítva: 1952


Intézményünk több mint száz éve foglalkozik a hallássérült gyermekek beszédfejlesztésével, oktatásával. Óvodai nevelésben 60 éve részesítjük a 3-6 éves korú hallássérült kisgyermekeket, akik három megye falvaiból, városaiból érkeznek hozzánk.

Két foglalkoztató teremmel rendelkezünk, ebből egy csoportszoba, egy pedig az újonnan elkészült mozgásfejlesztő szobánk, melyben Ayres-terápiás eszközök és a Mozgáskotta eszközei kaptak helyet. Az Ayres-terápiás eszközök, beszerzését a Soroptimist Club tette lehetővé számunkra, valamint szülői segítséget is kaptunk. Egésznapos tevékenységünk során délelőtt szurdopedagógus részesíti speciális fejlesztésben a gyerekeket, délután pedig egy nevelőtanár szervezi a játéktevékenységet, a beszédfejlesztés szem előtt tartásával. A délelőtti és részben a délutáni munkát egy óvodai dajka segíti.

Az óvodába kerülő gyermekek egy része részesült korai fejlesztésben,így hallásfigyelmük, szájrairányultságuk már kialakult, vagy kialakulóban van. Ezeknél a gyermekeknél esetenként megindult a beszédfejlődés is (tudatos hangadás, gagyogás, esetleg néhány aktív szó birtokában vannak). Számolnunk kell azonban számos olyan esettel, amikor a gyermekek az óvodában részesülnek először speciális foglalkoztatásban. Ezért az anyanyelvi foglalkozások anyaga magában foglalja a teljes beszédkialakítási folyamatot. Elsődleges cél a hallásfigyelem kialakítása, a beszédmegértés készségének fejlesztése, a receptív szókincs kialakítása, a beszéd megindítása, a beszédkésztetés kialakítása, fokozása. A tanítandó anyag a gyermek közvetlen környezetének tárgyai, jelenségei természetes szituációkban.

Nagy szerepet kap a napi események megbeszélése, a gyermekek által hozott élményanyag, a velük történt események feldolgozása különböző anyanyelvi óratípusokban. Ezek beszédfejlesztő játékok, báb, szerepjáték és élményrajz alapjául szolgálnak több foglalkozáson keresztül. Az anyanyelv tanításában fontos szerepet töltenek be a feliratok, szócsíkok, melyeket felszólítások, kérések gyakorlása közben használunk. Jelentőségük a szájrólolvasás megkönnyítésében van legfőképpen, de az olvasás fejlesztését is szolgálják. Az anyanyelvi foglalkozások a hét valamennyi napján szerepet kapnak, bábórák, cselekvéses helyzetek, mese, evőórák formájában. Ezen kívül hallás-ritmus nevelés, környezetismeret, játék és testnevelés szerepel heti foglalkozási tervünkben. Minden óratípust átsző az anyanyelvi nevelés ilyen formában. A frontális foglakozások változatos, a gyermekek érdeklődését felkeltő tevékenységek, mozzanatok sorozatai.

Törekvésünk, hogy minél több érzékszerv bevonásával, minél több információhoz juttassuk a gyermekeket, így biztosítva környezetük alaposabb, sokoldalúbb megismerését, felfedezését. Az anyanyelvi foglalkozások elején, illetve közbe iktatva úgynevezett állandó mozzanatok is szerepelnek. Ezek utasítások végrehajtása, nevek gyakorlása, beteg és napostáblák, időjárás, naptár megbeszélése, valamint ritmus gyakorlatok, légző és artikulációs gyakorlatok. A foglalkozások felépítésénél figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, fejlettségét, ezért több mozgással, a tevékenységek váltogatásával igyekszünk fenntartani figyelmüket, aktivitásukat. Minden alkalommal beiktatjuk a zenehallgatást, táncot, mozgásutánzást, mondókázást.
Munkánk során számos eszközt alkalmazunk, melyek között találhatók készen kapott játékok, kártyák, dominók, kockák, társasjátékok, bábok, betűk, képek, stb., de sok eszközt mi magunk készítünk.

Törekszünk, hogy a külső környezet hangjait, zörejeit is eljuttassuk gyermekeinkhez, megfigyeltessük, tudatosítsuk azokat. Erre jó alkalmat biztosítanak a szabadban töltött órák, melyeket közös játékkal, sétával teszünk tartalmassá. A mozgás a gyermekek számára a pihenés egyik formája is. A séták, kirándulások, közös játékok az élményszerzésen, tapasztalatgyűjtésen kívül a gyermekek mozgásigényét, mozgásfejlődését is elősegítik.

A gyermekek egyéni fejlesztésére, differenciált foglalkozásokra az egyéni foglalkozásokon kerül sor. Itt főleg az egyedi problémák, sajátosságok kerülnek előtérbe. Törekvésünk hogy ezen foglalkozások is játékosak, változatosak legyenek. Több óvodásunk kollégiumunkban lakik. Messzi falvakból, városokból érkeznek, csupán a hétvégeket, szüneteket töltik családi körben, otthon. A szülőktől való elszakadás minden alkalommal megviseli a gyermekeket, különösen ilyen pici korban. Igyekszünk otthonos, családias légkört kialakítani lehetőségeink szerint és igyekszünk sok-sok szeretettel, törődéssel pótolni a szülői ház melegét. Ezért törekszünk a közös étkezések nyugodt, derűs légkörére, miközben a kultúrált étkezési szokásokkal is megismerkednek gyermekeink. Megragadjuk az anyanyelvi nevelés lehetőségeit is, így minden alkalommal megnevezzük az étkezések során használt eszközöket, a fogyasztott ételeket, italokat. Használjuk az étkezéssel kapcsolatos kifejezéseket, kéréseket, utasításokat. Valamennyit szó, és mondatcsíkokkal, képekkel is alátámasztjuk. Az étkezések során törekszünk a gyermekek mondanivalójának megragadására, beszédre késztetve a gyermeket.

Az egészséges életritmushoz a nyugodt, pihentető alvás is hozzátartozik. A 2-4 éves gyermek egésznapi alvásigénye 13 óra. Ennek egy részét nap közben, a délutáni pihenőidőben biztosítjuk. A hálóteremben ilyenkor nyugodt, csendes, pihentető légkört igyekszünk teremteni. A gyermekek kényelmes ruházatban, saját kedvenc játékukkal alhatnak. Egyénenként más és más az alvásigényük, így ha nem is alszik el minden gyermek a pihenésre valamennyiüknek lehetősége van. A gyermekek manipulációs tevékenységek közben megismerkednek a különböző anyagokkal, eszközökkel ezek a tevékenységek, a kézügyesség fejlesztésén túl azonban kitűnő alkalmat biztosítanak a speciális anyanyelvi célok megvalósítására is. Megtanulnak a gyermekek számos olyan szót, cselekvésekhez kötött kifejezést melyeket egyébként csak több éves tanítás-tanulás után tudnának helyesen alkalmazni, pl.: gyurmázás közben megtanulják, megtapasztalják hogy hogyan lehet gyúrni, sodorni, tépni az anyagot, mindezt meg is nevezik. Megfigyelik az anyagok sajátosságait, valamennyi érzékszervével tapasztalatokat gyűjthet a gyermek. Munka közben fejlődik kézügyességük, alkotóképességük, találékonyságuk, fantáziájuk, kreativitásuk. Megszokják a közös munkavégzést, egymás megsegítését. Fontos cél a gyermekek esztétikai fogékonyságának, értékelő képességének kialakítása, fejlesztése.

Az óvodai nevelés akkor éri el célját, ha a gyermekek az iskolai életet minél zökkenőmentesebben kezdhetik meg és képességeikhez mérten eleget tudnak tenni az ott kijelölt követelményeknek. Feladatunk úgy felkészíteni növendékeinket az első évfolyamra, hogy ott támaszkodni lehessen az óvodában kialakított szokásokra, készségekre, különösen az anyanyelv tanítása terén.

Képgaléria
 

Elérhetőség: Szeged, Bécsi krt. 38.